Wydarzenia branżowe | Raporty i analizy  (2023-02-15)   LUG

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2022 r.

Rosnące ceny energii potęgują popyt na produkty LUG
 
Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał 2022 r. Skonsolidowane przychody Grupy w IV kw. 2022 wyniosły 63,5 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w IV kw. 2021 roku 22,39 mln zł względem 19,33 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów, zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 13,7 procent, do poziomu 88,17 mln zł. Marża brutto na sprzedaży w ostatnim kwartale minionego roku wyniosła 35,3 procent. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu narastającym za dwanaście miesięcy minionego roku, ukształtowała się na poziomie 37 procent. To wynik bliski strategicznych założeń w wysokości 40 procent.
 
 
 
 
  • 238,47 mln zł przychodów ze sprzedaży po czterech kwartałach roku i 63,5 mln zł przychodów w IV kwartale 2022 roku (+5,6% r/r);
  • 22,39 mln zł zysku brutto na sprzedaży w IV kwartale 2022 roku (+15,8% r/r)
  • 19,34 mln zł wyniku EBITDA za cały rok i 3,29 mln zł EBITDA w IV kwartale roku 2022 (+5,4% r/r);
  • Zysk netto za dwanaście miesięcy wyniósł 3,1 mln zł, w samym IV kwartale 0,67 mln zł zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej (-68,2% r/r).
  • Aktywacja prawa opcji w zakresie maksymalnego poziomu zamówienia w ramach kontraktu na dostawę opraw oświetleniowych dla m.st. Warszawy.
 
 
W IV kwartale 2022 roku, mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej i mierzenia się ze wzrostem cen, wysoką inflacją czy historycznymi poziomami stóp procentowych, odnotowaliśmy rekordowy poziom przychodów, znacząco przekraczający 60 mln złotych. Niestety czynniki gospodarcze negatywnie stymulowały procentowy poziom marży brutto ze sprzedaży. Rentowność sprzedaży osiągnęła jednak bezpieczny poziom 35,3 procent w IV kwartale i 37 procent w całym 2022 roku. Obecnie aktywnie pracujemy nad optymalizacją kosztową i podniesieniem rentowności projektów realizowanych w 2023 roku. Szansą rynkową są natomiast rosnące ceny energii, które zwiększają popyt na nasze produkty – podkreśla Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

 
Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej LUG S.A. w IV kw. 2022 r. wyniosły 63,50 mln zł i były o 5,6 procent wyższe niż rok wcześniej oraz o 9 procent wyższe niż w poprzednim kwartale. Rekordowy kwartalny poziom przychodów to m.in. efekt finalizacji kontraktów realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, które kończone są w ostatniej fazie roku kalendarzowego. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów przychody wzrosły o 16,9 procent, do rekordowego poziomu 238,47 mln zł.
 
Czwarty kwartał charakteryzował się również wyrównanym poziomem przychodów z eksportu i sprzedaży krajowej. Znaczący udział w przychodach krajowych w IV kwartale miał kontrakt modernizacji oświetlenia Miasta Stołecznego Warszawa. Przychody z tego projektu w analizowanym okresie wyniosły 11,03 mln zł, a narastająco w całym 2022 roku – 22,49 mln zł. Dodatnią dynamikę przychodów krajowych pozytywnie stymulowały inne kontrakty modernizacji oświetlenia infrastrukturalnego dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przychody ze świadczonych usług budowlanych powiązanych z wybranymi kontraktami. Wpływy z eksportu w samym IV kwartale 2022 roku wyniosły 30,1 mln zł, osiągając pułap 47,4 procent. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów przychody z eksportu wzrosły r/r o 6 procent i osiągnęły poziom 129,95 mln zł, co przełożyło się na 54,5 procentowy udział sprzedaży zagranicznej w całkowitych przychodach ze sprzedaży zrealizowanych w minionym roku.
 
Wynik EBITDA wzrósł w IV kw. o 5,4 procent do poziomu 3,29 mln zł, natomiast za 12 miesięcy roku jego wzrost wyniósł 32,5 procent i ukształtował się na poziomie 19,34 mln zł. Marża EBITDA narastająco wyniosła 8,1%, o 1,0 p.p. więcej niż w roku poprzednim. W odniesieniu do samego IV kwartału rentowność EBITDA r/r pozostała bez zmian na poziomie 5,2 procent.
 
Zysk operacyjny Grupy LUG w IV kwartale 2022 roku wyniósł 0,72 mln zł w stosunku do 0,20 mln zł
w IV kwartale 2021 roku.  Narastająco, na przestrzeni czterech kwartałów 2022 roku, wynik operacyjny wyniósł 8,21 mln zł, czyli był o 88,7 procent wyższy niż w 2021 roku.
 
Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG w 2022 roku wyniósł 3,1 mln zł. Tylko w IV kwartale br. zysk netto wyniósł 0,67 mln zł, wobec 2,1 mln zł w analogicznym kwartale 2021 roku. Marża netto wyniosła odpowiednio 1,1% w IV kwartale 2022 oraz 1,3% w okresie czterech kwartałów 2022 roku. Kluczowy wpływ na poziom marży netto miały wyższe koszty finansowe wynikające z rosnących stóp procentowych zarówno w Polsce, jak i w strefie Euro, a także wysoki poziom kosztów półproduktów (głównie w zakresie komponentów elektronicznych), surowców energetycznych czy kosztów transportu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Źródło: LUG
 

Treści powiązane:Komentarze: