Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2022-06-14)   LUG

W 2021 r. przychody ze sprzedaży Grupy LUG przekroczyły 203 mln zł

Grupa Kapitałowa LUG S.A. zakończyła rok 2021 skonsolidowanymi przychodami na poziomie 203,92 mln zł, które były o 11,6% wyższe niż przed rokiem. To najlepszy przychodowo rok w historii firmy. Poziom przychodów ze sprzedaży odzwierciedla zysk brutto, który w minionym roku wyniósł 77,57 mln zł. Grupa zamknęła rok zyskiem netto na poziomie 4,41 mln zł. Wypracowany wynik EBITDA to 14,60 mln zł, wobec 19,78 mln zł w tym samym okresie roku 2020. 
 
 
  1. 203,92 mln zł przychodów ze sprzedaży w roku 2021 (+) 11,6 % r/r.
  2. 77,57 mln zł zysku brutto ze sprzedaży w porównaniu do 74,56 mln zł w roku 2020
  3. 4,41 mln zł zysku netto należnego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 6,91 mln zł przed rokiem
  4. 90,6% przychodów Grupy LUG pochodzi z produktów i usług zrównoważonych środowiskowo
  5. LUG monitoruje emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2, 3 

Ubiegły rok był rekordowy pod kątem przychodów, zwiększyliśmy również zysk brutto. Wypracowane wyniki finansowe cały czas były jednak pod presją cen surowców i komponentów, których koszty zmieniały się akcydentalnie, w odpowiedzi na ograniczoną dostępność i coraz wyższy popyt. Całość zmiennych, w połączeniu z fluktuacją kosztów logistycznych, wpłynęła na rentowność projektów i zysk Grupy w całym roku. Mimo trudnych uwarunkowań geopolitycznych kontynuowaliśmy szereg prac związanych ze zrównoważonym rozwojem i minimalizowaniem naszego wpływu na środowisko – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

 
Pomimo oznak spowolnienia gospodarczego i pogorszenia nastrojów firm budowlanych w Polsce, branża w której działa Grupa LUG ma znaczący potencjał wzrostu związany z polityką energetyczną Polski i Europy. Szczególnie w kluczowych dla LUG segmentach, czyli oświetleniu infrastrukturalnym, architektonicznym i przemysłowym.
 
 
LUG monitoruje emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2, 3
 
W 2021 r. Grupa Kapitałowa LUG konsekwentnie realizowała założone plany w zakresie zrównoważonego rozwoju. Po raz pierwszy policzyła także emisje w zakresie 3. Jest to najbardziej złożony zakres, dotyczący emisji pośrednich, będących poza kontrolą organizacji, ale uwzględniający cały łańcuch wartości. Od 2 lat LUG monitoruje także emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2.
 
Dzięki realizowanym działaniom podnoszenia efektywności energetycznej, w 2021 roku Grupa obniżyła emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1+2 (emisje bezpośrednie i pośrednie związane z kupowaną energią) o 8,2% w stosunku do 2018 roku, kiedy to rozpoczęto proces monitorowania i raportowania danych. Wskaźnik emisji na oprawę oświetleniową zmniejszył się o 5,4%, a wskaźnik emisji na 1 mln przychodu spadł aż o 23,14% w stosunku do roku bazowego. Statystyczna oprawa oświetleniowa LUG emituje 1,07 Mg CO2e w ciągu całego swojego życia, z czego tylko 3,88 kg CO2e to emisje wbudowane w oprawę.
 
 
Zgodność z Taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo
 
W tegorocznym raporcie niefinansowym Grupa LUG, po raz trzeci ujawniła informacje dotyczące tzw. unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. Obowiązki z tym związane, zostały wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Wspomniane Rozporządzenie, w skrócie nazywane Taksonomią UE (systematyką), transponuje cele klimatyczne i środowiskowe Unii Europejskiej na techniczne kryteria, służące ocenie czy dana działalności może być uznana jako zrównoważona w odniesieniu do 6 celów środowiskowych. W pierwszym roku obowiązywania, zgodnie z treścią Rozporządzenie Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178, Grupa LUG jest zobowiązana do ujawnienia odsetka obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki (Taksonomii), bez konieczności weryfikacji Technicznych Kryteriów Kwalifikacji, czyli ustalenia jaki odsetek tych trzech wartości jest związany z działalnością zrównoważoną środowiskowo. Jednakże już w poprzednich dwóch latach Grupa LUG wychodząc naprzeciw nadchodzącym obowiązkom, ujawniała zgodność prowadzonej działalności z Taksonomią.

 
  Obrót CapEx OpEx
Wartość w 2021 roku [mln zł] 203,92 14,25 9,80
Działalność zrównoważona
(zgodna z systematyką)
     
Działalność niezrównoważona
(kwalifikująca się do systematyki, ale niezgodna)
     
Działalność neutralna
(niekwalifikująca się do systematyki)
     


 
 
 
Obrót CapEx OpEx
Wartość w 2021 roku [mln zł] 203,92 14,25 9,80
Działalność zrównoważona
(zgodna z systematyką)
90,06% 4,38% 62,40%
Działalność niezrównoważona
(kwalifikująca się do systematyki, ale niezgodna)
0,72% 47,24% 4,91%
Działalność neutralna
(niekwalifikująca się do systematyki)
9,21% 48,38% 32,69%
 
 
Kolejnym działaniem ograniczającym wpływ Grupy na środowisko jest zakończenie budowy i oddanie do użytku hali produkcyjno-magazynowej w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Nowym Kisielinie, która działa od stycznia 2022 r. wykorzystując rozwiązania ograniczające zużycie energii, zwiększające efektywność energetyczną oraz dając możliwość produkcji własnej energii z odnawialnych źródeł. 
 
Potwierdzeniem działań spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju są wysokie oceny niezależnych ekspertów. W ubiegłym roku, w badaniu Climate Crisis Awareness 2020, Grupa LUG trzeci raz z rzędu otrzymała tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie 2021, uzyskując II miejsce wśród polskich spółek i zdobywając 8,33 punktów na 10 możliwych.
 

Komentarze: